pátek 22. srpna 2008

CT Sweetscrappindesign
středa 20. srpna 2008

CT SweetscrappindesignRAK for my webfriend Duhovka

úterý 12. srpna 2008

Charity kit FOR YOU

Lidský život je jako houpačka. Taková ta kláda, jak je uprostřed špalek a my sedíme na jednom konci.

Na tom druhém poskakuje škodolibý neposeda osud a snaží se s námi pořádně zalomcovat.

jsou tu ale naštěstí ještě pořád lidé, naši přátelé a známí, kteří stojí na naší straně a snaží se s námi balancovat, vyrovnat hopkání osudu. Můžou to být jen maličkosti, milé slovo, usměvavá rada, pohlazení po duši, upřímnost a tolerance s jakou s námi naši přátelé jednají. A nemusíme se ani znát osobně. Jedním z vyrovnávačů mnoha mnoha lidských houpaček, je právě Lucka73. A nespravedlivý svět se jí odvděčil, osud si s ní ošklivě pohrál, vzal jí milovaného manžela a nechal ji samotnou se třemi dětmi, přičemž dvojčatům nebyl ani rok.

Proto Vás vyzýváme:

Pojdte spojit příjemné s užitečným. Kupte si limitovanou edici - kit For You, vyrobený speciálně pro Lucku73 týmem spojeným ze šestice českých designerských stájí a jehož výtěžek jí bude celý předán.

Užijte si zábavu za příjemnou cenu a .... pomožte vyvážit Lucčinu houpačku. Peníze nic nevyřeší. Ale s penězi bude o starost méně.

Záštita a původní myšlenka: skvělý tým Bohemian Art S BA

Spolupracovali: Radmila LittleDeer, Aprilmouse and Hanulienka, PST Design, Natali Design, Design by Schaarka
Human life is a seesaw. Such the log, as in the middle of log, and we sit at one end.
On the second jumps malicious fidget fate and seeks with us organized shake-down.
But there are still people Fortunately, our friends and acquaintances who are on our side and seeks with us pagtimbangin, offset swinging fate. They can be just odds and ends, the beloved word, lovely Board endearment for the soul, sincerity and tolerance with us as our friends act. And we do not need to even know personally. One of the repeater many many human swings, is Lucka73. A unfair world it is avenged, the fate of the ugly played with her, took her beloved husband and left her alone with three children, the twins were not even year.
Therefore, you are invited:
Come join with a pleasant useful. Purchase a limited edition - For You kit, made specifically for Lucku73 team of six related Czech designer stables and the proceeds will be forwarded to the full.

Enjoy a pleasant entertainment for the price and .... Lucky help counterbalance the seesaw. Money does not. But the money will be less anxious.

Patronage and the original idea: a great team Bohemian Art With BA

Worked: Radmila LittleDeer, Aprilmouse and Hanulienka, PST Design, Natali Design, Design by Schaarkapondělí 4. srpna 2008

CT SweetscrappindesignRAK for my best friend Alena